psycholoog petra van der heiden
Ik ben drs. Petra van der Heiden. Ik nodig je uit voor een
eerste kennismaking. Al 20 jaar help ik mensen als jij, bij
het opnieuw de regie nemen over hun leven.

Daarnaast werk ik als psycholoog mee aan de tv-programma's
'Over de Streep' en de serie 'Beschadigd' (NCRV).

"Ik ben nog altijd erg dankbaar dat ik Petra destijds gevonden
heb en de wijze waarop zij me begeleid heeft." Susan
Meer reviews >

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden m.b.t. betaling, afzeggingen, niet-verschijnen op afspraken en rapportage aan derden.

Geldend voor therapie/gesprekken bij drs Petra van der Heiden, Psycholoog en NVPA-therapeut.

Artikel 1
Alle bepalingen van de wet WBGO (Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst) (boek 7, titel 7, afdeling 5 BW, behalve in het BW te vinden in de Staatscourant nr. 837 van 1994), zijn van toepassing op deze behandelingsovereenkomst.

Artikel 2
Een afspraak met een NVPA-therapeut dient, bij verhindering door de cliënt, 48 uur voor de tijd van de afspraak te worden afgezegd per mail, tekstbericht of telefoon. Bij te late afmelding is het honorarium voor het betreffende consult verschuldigd door cliënt.

Artikel 3
Consulten worden afgerekend per PIN. Mocht dat niet mogelijk zijn, behoort de door de therapeut uitgereikte of toegezonden factuur binnen veertien dagen na de factuurdatum betaald te zijn.

Artikel 4
Bij niet betaling binnen dertig dagen is de cliënt in verzuim en mag de therapeut zonder nadere ingebrekestelling 1% rente per maand in rekening brengen.

Artikel 5
Na dertig dagen is de therapeut gerechtigd een betalingsherinnering te sturen, waarvoor € 10,- in rekening gebracht mag worden.

Artikel 6
Is binnen 14 dagen na het sturen van de betalingsherinnering de rekening nog niet voldaan dan is de therapeut gerechtigd een incassomaatregel te treffen. De kosten van de incassomaatregel komen voor rekening van de cliënt.

Artikel 7
Voor het treffen van maatregelen overeenkomstig de artikelen 4, 5 en 6 ter betaling geldt onverkort, dat dit te goeder trouw en in redelijkheid en billijkheid moet geschieden.
De schade aan het hulpverleningsproces door niet-betaling dient zoveel als mogelijk door therapeut en cliënt begrensd te worden.

Artikel 8

De therapeut rapporteert niet over cliënten aan instanties en bedrijven zoals bijvoorbeeld het UWV, bedrijfs/arbo-artsen en verzekeraars, ook niet wanneer zulks expliciet door cliënt aan therapeut wordt verzocht.